Ergoterapi ve Fizyoterapi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ergoterapi ve Fizyoterapi meslekleri birbirine yakın fakat bir o kadar da birbirinden çok farklı iki meslektir. Dünya tarihine baktığımız zaman Ergoterapi ve Fizyoterapi kökeni birbirlerine yakın zamanlara dayanmakta. Ülkemize öncelikle Fizyoterapi mesleğinin girmesi bu iki mesleğin sınırlarını ayırmakta dezavantajlı durum oluşturmaktadır. Birbirinin altı veya birbirinin üstü meslekler değillerdir; aksine birbirinde farklı olan iki bilim dalıdır. Ergoterapi ve Fizyoterapi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İnsanların günlük görevlerini yerine getirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, Ergoterapinin başlıca hedefidir. Ergoterapist hastayı, hem ev ortamını hem de çalışma ortamını yerinde değerlendirerek  daha uygun bir yaşam kalitesini sağlamak için uygun tavsiyeler verir. Ergoterapist fiziksel çevrenin değiştirilmesi ve kişinin bağımsızlığı artırmak için yardımcı ekipmanı kullanma eğitimi için eğitilmiştir.

Terapist olan iki meslek mensubu insana aynı gözden bakar. İnsanların kemik, eklem ve kaslarına yüzeyden müdahale ederek bireylerin sağlık durumlarıyla ilgilenir. Fizyoterapist ve Ergoterapistler aynı kişilerle ilgilenebilirler. Fakat yaptıkları işler, kişilere yaklaştıkları bakış açıları birbirinden faklıdır.

Tedavi Yöntemi Açısından Farkları

Ergoterapistlere, üniversitede modeller öğretilir. Hastaya yaklaşırken ergoterapi modelleriyle yaklaşırlar. Kişinin istekleri, yaşama şekilleri, hoşlandığı aktiviteler, yaşı, cinsiyetini ele alarak kişi için özel bir program belirlerler. Kişilerin psikolojisini, fiziksel yeterliliğini, sosyolojik durumunu bir bütün olarak inceler.

Hem Fizyoterapistler hem de Ergoterapistler anatomi ve kas-iskelet sisteminde kapsamlı olarak eğitilmişlerdir, bu nedenle hem kas iskelet hasarları hem de rehabilitasyon hakkında oldukça bilgililerdir.

Ergoterapi teknikeriliği bölümü Ergoterapi bölümünde önce mezun verdiği için işleri iyice karıştırmıştır. İş ve uğraşı teknikeri mezunların yanında çalışacakları Ergoterapist olmadığı içi bu kişiler Fizyoterapistlerin yanında çalışmıştı. Kendini Ergoterapist olarak tanıtan bazı İş ve Uğraşı teknikerleri nedeniyle Ergoterapistler, Fizyoterapistlerin altında çalışan bir sağlık mesleği olarak algılanmasına neden olmuştur. Fakat Ergoterapi ve Fizyoterapi birbirinden ayrı iki meslektir.

Ergoterapistlerin ve Fizyoterapistlerin Resmi Gazetede Yayınlanan Meslek Yasaları;

Ergoterapist

a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.

c) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

ç) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.

d) Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyonprogramları yapar ve uygular.

e) Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.

f) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir.

g) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.

Fizyoterapist

a) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

b) Hastalık durumlarında;

1) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

2) Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

3) Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

4) Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

5) Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

6) Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

KAYNAK: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

Bir yanıt yazın

whatsapp